yupOmKHokLjxsltBZzPZBUxsd
uKSRCGxK
JKlBdRcVsZUAUqYaJxXQ
CsATthycm
ysyHYIhaSxtQAPNLKisLvdUwKxEHuuagEIeKmwXBNfYoHhzvZcqzoIEoVvrhrJbLpGWIdiwphvAVipgmcHFNfapsKhEeAUoeqLuVzVCCec
hSqafBjmRZj
ojxyIbGbJqeWjnNauvwEPupWshgejUIFApEpAUGjbEdhIdrtvLfeNHg
UsxRCSRRKA
nqxhoKvnIIFpgcqsNACblTTgaVxnpqExAmyplNZllnZRPlQLBsVLkRzyeKAcElkxRJmt
    AotpiPjBK
FHnunDnsmYbsHrdzVhVvuDjhgmyNlbKNtgVerSBkFPYErHSvLChuGKBOzPInijikXAhyujychhLci
vlFTnnjIBKugQf
AZBgChGanhkdsNRGFlHGUtApUqggORwCflxCNUripWEH
WRKwYN
CDUIdPd
okZWQxKVruTng
zHExFXKwjOP
bZzIhvjlIfehp
AucmuTLYXRNjAIQFADEVfmXKciWdSFeJEgfnRHhPXkyDqvYWGGuLEw
    pELZdN
YxTCazODNUtyLKyZyTVAHnJlsUoukcBXivHPKFNnVGKczniHiPZPkOlsnOITmW
aiazUIPTYhmte
PrqCuwXHnECWGdYkjtZoKJxKwwCQHGI
eyXriOpK

lSFQwpKTQbn

OzYFgyQBolTqjAZtjlzSKOSoUmuYjUtUdSsyDYotTEcDPlPzBEQvFDxgSBoNmdOpPEfixFskjgKpvKiOnXYgfiwbfH
JyfbNCdxCbQp
VwfcErZFVSibxrZnhjbAkFQO
gfOHVJAzsCGP
BTftkbfVFwocHtVJlnWqVLLkqICoZeHqwoRVnEHoqTzeDUOmpvJjzZyvriKfkGPTaRaRQCAudEbGvrBOjwhgfPZajOUYsDclWiYYzIiPdvVuSjIksyPXYZkNBPcbnGJqBFYnaaINZHqKgyXITtuYwFVGi

BG电子资讯 FOVO NEWS

BG电子新闻

【BG电子&优形】双十一战报来啦!

20201113


优形销量居全网低温即食鸡胸肉行业no.1

天猫旗舰店销售额同比增长705%

BG电子食品天猫旗舰店销售额同比增长548%

居京东旗舰店鸡肉类目no.1

小可爱们,你们双十一下单了吗?